Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi, jest to wymagane obligatoryjnie w przypadku nie tylko spółek handlowych i cywilnych, samorządowych jednostek budżetowych i innych osób prawnych czy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to również obowiązek osób fizycznych, a także spółek partnerskich, jawnych i cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne – o ile ich przychody netto w poprzednim roku obrotowym osiągnęły bądź przekroczyły wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na PLN.

Obowiązku tego nie trzeba jednak wypełniać na własną rękę - specjaliści z biura Arno z siedzibą w Szczecinie chętnie zajmą się obsługą pełnej księgowości w Państwa firmie lub organizacji!

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakres naszych świadczeń

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i spółek z całej Polski, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę w trybie online. Zakres realizowanych świadczeń związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest bardzo kompleksowy i obejmuje m.in.

  • bieżące ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych podmiotu zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawą o rachunkowości, łącznie z ewidencją zakupów lub sprzedaży VAT

  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • przygotowanie zakładowego planu kont, który uwzględniał będzie potrzeby jednostki

  • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

  • rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących opracowanie bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa bilansowego

  • reprezentację Klienta przed organami kontroli skarbowej

Indywidualne podejście do Klienta i budowanie partnerskich relacji – to wyróżnia nasze biuro na rynku

Jeżeli zdecydują się Państwo powierzyć nam prowadzenie ksiąg rachunkowych, zostanie do Państwa przypisany indywidualny opiekun, z którym zawsze będzie się można skonsultować - np. w przypadku konieczności dostosowania polityki rachunkowości ze względu na zmiany przepisów. Nasze usługi pozwolą Państwu skupić się w całości na działalności podstawowej i dostarczą wiarygodnych danych na temat aktualnej sytuacji finansowej firmy.

Zachęcamy do kontaktu, chętnie omówimy szczegóły naszej współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych!